Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser ServoTech A/S

Nedenstående almindelige salgs− og leveringsbetingelser finder anvendelse i det
omfang, der ikke foreligger anden skriftlig aftale. Specielle betingelser fra købers side, specificeret i købers ordre, er ikke forbindende fra ServoTech, medmindre ServoTech har meddelt sin skriftlige indforståelse.
Ved uoverensstemmelse med kundens handelsvilkår går ServoTech salgs- og leveringsbetingelser forud.

På grund af de ustabile markedsforhold er priserne i tilbud fra ServoTech dagspriser, der kun gælder på datoen på tilbuddet, med mindre andet er skrevet i tilbuddet. Priser angivet i tilbud er eksklusiv moms, fragt og emballage, med mindre andet er skrevet i tilbuddet.
Kundens skriftlige accept af ServoTech tilbud er først bindende for ServoTech, når den skriftlige accept er kommet til ServoTech kendskab. Hvis kunden besvarer ServoTech tilbud mundtligt, er kundens bestilling først bindende for ServoTech, når ordrebekræftelse er udstedt til kunden.
Enhver forudgående henvendelse til kunden, er alene at opfatte som en opfordring til kunden, om at modtage tilbud.
Salgsgenstanden er de komponenter og ydelser, som fremgår af ServoTech tilbud. ServoTech er derfor alene forpligtet til, at levere de komponenter og ydelser, som fremgår af tilbuddet. Dette gælder også i tilfælde af uoverensstemmelse mellem ServoTech tilbud og kundens accept af tilbuddet. Kunden er i alle tilfælde eneansvarlig for, at de med ServoTech aftalte tekniske specifikationer for komponenterne bevirker, at komponenterne er egnede til det af kunden tilsigtede og/eller forudsatte mål. ServoTech forbeholder sig retten til at foretage ændringer i sine komponenter uden forudgående varsel, såfremt dette ikke ændrer aftalte tekniske specifikationer for komponenterne.
Bilagsmateriale, som er leveret i forbindelse med afgivne tilbud, er ServoTech ejendom. Materialet må ikke misbruges eller videregives til tredje person og skal på forlangende, hvis tilbuddet ikke fører til ordre, straks leveres tilbage til ServoTech.

Oplysninger og data i ServoTech brochurer, kataloger og andet salgs- og udbudsmateriale er kun vejledende, og ServoTech forbeholder sig retten til at ændre disse oplysninger og data uden forudgående varsel.
Enhver bistand med teknisk vejledning og rådgivning i forbindelse med systemer er udelukkende en service, for hvilken ServoTech ikke påtager sig nogen form for erstatningsansvar, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

Det fulde fakturabeløb skal i alle tilfælde betales. Kunden er således uberettiget til i købesummen at foretage modregning med krav imod ServoTech.
Betalingsbetingelserne er kontant ved levering, medmindre det særskilt fremgår af skriftlig aftale mellem ServoTech og kunden. Hvis en kunde ikke betaler en faktura rettidig, så forbeholder ServoTech sig ret til fremover, at kræve forudbetaling af denne kunde. Et krav om forudbetaling fra en kunde, bliver ikke ændret før ServoTech ændre kundens betalingsbetingelser.
Ved enkeltstående ordrer under kr. 500,- netto, opkræves der et ekspeditionsgebyr på Kr. 120,00
ServoTech fakturerer endvidere for emballage i henhold til gældende prisvilkår hos ServoTech. Faktureringen sker sammen med købesummen. Emballagen tages ikke retur.
Betaler kunden ikke til forfaldstid, tilskrives renter fra forfaldsdagen af det til enhver tid skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned.
ServoTech opkræver et kompensationsbeløb af kunder med CVR nr. ved for sen betaling. Beløbet er på Kr. 310,00 og er fastsat i renteloven, hvor det er blevet tilføjet som led i et EU-initiativ for at bekæmpe forsinkede betalinger.

Ændringen betyder, at erhvervskunder, som betaler for sent, udover rykkergebyret på Kr. 100,00 også bliver opkrævet et kompensationsbeløb på Kr. 310,00 på 1. rykker.
I tilfælde af kunden misligholdelse forbeholder ServoTech sig retten til, at annullere ordren og tage de leverede komponenter tilbage, jf. pkt. 6 om ejendomsforbehold, og/eller kræve erstatning.

Alle ServoTech tilbud er baseret på de på tilbudsdagen gældende valutakurser, materialepriser, arbejdslønninger, toldsatser og statslige afgifter.
ServoTech forbeholder sig retten til at ændre de aftalte priser uden varsel i tilfælde af valutakursændringer, stigninger i materialepriser, ændringer i arbejdslønninger, statslige indgreb m.v., som er uden for ServoTech kontrol.

Levering, installation og/eller ydelse af rådgivning og anden serviceydelse finder sted som konkret aftalt med kunden. Alle komponenter leveres som udgangspunkt ab fabrik i henhold til INCOTERMS 2010, dvs. levering, sker, når ServoTech stiller komponenterne til rådighed for kunden på ServoTech forretningssted i Vejle. Risikoen for komponenterne overgår til kunden ved levering.
ServoTech tegner ikke transportforsikring, medmindre det særskilt fremgår af skriftlig aftale mellem ServoTech og kunden. ServoTech forbeholder sig ejendomsretten til de leverede komponenter indtil det fulde skyldige beløb, jf. pkt. 4 om betaling, er betalt til ServoTech.

Såfremt det leverede indeholder software, erhverver kunden ved aftalens indgåelse alene brugsret til denne software. Kunden erhverver ikke ejendomsret eller andre rettigheder over softwaren.

Forsinket levering berettiger ikke kunden til ophævelse, medmindre kunden efter leveringsfristens udløb har fremsat skriftligt påkrav med en rimelig frist til levering.
ServoTech er ikke ansvarlig for kundens direkte og indirekte tab i tilfælde af forsinkelse med levering.
Ved levering har køber pligt til straks inden det solgte tages i brug, og senest 7 dage efter modtagelse, at foretage en forsvarlig undersøgelse af det solgte. Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der ved en sådan undersøgelse burde være opdaget af køber. Der skal endvidere løbende ske forsvarlig kontrol i forbindelse med vedligeholdelse.
Selskabet hæfter kun for fabrikationsfejl eller mangler ved de enkelte varer i samme omfang, som selskabets leverandører hæfter herfor i forhold til selskabet. Selskabet hæfter aldrig for fabrikationsfejl eller mangler i mere end 12 måneder efter modtagelsesdato eller 2000 timers normal brug, alt efter hvad der kommer først.
En ombytning eller reparation som følge af mangler ved leveret vare medfører ikke, at der starter en ny 12 måneders reklamationsperiode.

 

Såfremt der kan påvises en mangel ved en komponent og/eller ydelse af rådgivning og anden serviceydelse leveret af ServoTech, og årsagen til manglen kan henføres til forhold før levering (oprindelig mangel), kan ServoTech efter eget valg foretage afhjælpning eller give et forholdsmæssig afslag. Hvis ServoTech beslutter at gennemføre afhjælpning, er kunden forpligtet til at returnere den/de mangelfulde del(e) til ServoTech forretningssted på
Ulvehavevej 44 B, DK-7100 Vejle. Returnering skal ske franko. Kundens misligholdelsesbeføjelser er begrænset i overensstemmelse hermed.
Kunden kan under ingen omstændigheder påberåbe sig mangler, som helt eller delvist kan lastes kunden, herunder men ikke begrænset til, kundens fejlbetjening, manglende rengøring af komponenterne, manglende vedligeholdelse og sædvanlig slidtage. En mangel kan heller ikke påberåbes, såfremt kunden ikke har overholdt installations- drifts- og vedligeholdelsesvejledning.
For så vidt angår leveret software gælder, at ServoTech ikke er ansvarlig for mangler, herunder for eventuelle skjulte mangler, medmindre kunden kan påvise, at ServoTech har handlet groft uagtsomt.
ServoTech er i intet tilfælde ansvarlige for tab og omkostninger, herunder direkte tab, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som kunden måtte lide i tilfælde af mangler ved de leverede komponenter, installation og/eller ydelse af rådgivning og anden serviceydelse.

Kunden forpligter sig til straks ved modtagelsen af det leverede og senest indenfor 8 dage, at kontrollere leverancen og til skriftligt at reklamere til ServoTech, hvis der ved en sådan kontrol, eller på noget senere tidspunkt konstateres mangler.
Kunden fortaber samtlige misligholdelses beføjelser, hvis skriftlig reklamation ikke er modtaget af ServoTech senest 7 dage efter det tidspunkt, hvor kunden fik eller burde have fået kendskab til manglen.

Varer tages ikke retur, med mindre der forudgående indgås skriftlig aftale herom. Varer tages ikke retur efter 2 uger efter fakturadato. Såfremt det aftales, at varer kan returneres, skal varen være ubeskadiget og retursendingen skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af originalfakturaens nummer og dato samt autorisationsnummer for retursendingen (RMA-nr.).
ServoTech foretager et fradrag af et returneringsgebyr på minimum 30 % af fakturaværdien, dog minimum Kr. 500,00. Alle fragtomkostninger, håndteringsomkostninger m.v. betales af kunden og kan af ServoTech modregnes i kundens eventuelle krav mod  ServoTech. Enhver fremsendelse af returnerede varer til ServoTech sker for kundens regning og risiko.

ServoTech er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i kundens besiddelse.
ServoTech er ikke ansvarlig for skade forvoldt af de af ServoTech leverede komponenter m.v. på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af ServoTech komponenter m.v. forårsager.
ServoTech produktansvar for defekter ved leverede komponenter, installation og/eller ydelse af rådgivning og anden serviceydelser, er i alle tilfælde begrænset til et maksimum på 5 mio. kr. pr. skade eller serieskade, der udspringer af samme leverance.
I intet tilfælde er ServoTech ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre
økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i ServoTech ansvar gælder ikke, hvis ServoTech har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Kunden skal holde ServoTech skadesløs i den udstrækning, ServoTech pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som ServoTech, jf. ovenfor, ikke er ansvarlige for over for kunden, herunder for sagsomkostninger.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette pkt., skal denne part straks underrette den anden herom.
ServoTech og kunden er gensidigt forpligtet til, at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af ServoTech komponenter, installation og/eller ydelse af rådgivning og anden serviceydelse. Det indbyrdes forhold mellem ServoTech og kunden skal dog også i dette tilfælde afgøres efter dansk ret og disse salgs- og leveringsbetingelser.

I tilfælde af force majeure er ServoTech berettiget til, uden ansvar over for kunden, at annullere det pågældende salg, installation, reparation, ydelse af rådgivning og/eller anden serviceydelse.
Force majeure foreligger bl.a. hvis ServoTech eller dennes underleverandør og/eller transportør forhindres i at opfylde aftalen som følge af krig, borgerkrig, oprør, terror, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, blokade, strejke, arbejdsnedlæggelse, naturkatastrofer, herunder, men ikke begrænset til, jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe og vulkanudbrud, eller lignende, som ikke burde være forudset af ServoTech på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Aftalen mellem ServoTech og kunden, herunder fortolkning og udfyldning af disse salgs- og leveringsbetingelser, kan ikke underkastes domstolenes prøvelse, men skal afgøres ved voldgift i Danmark og i overensstemmelse med dansk lov.

En vare der er repareret har 6 måneders reklamationsret på den reparerede del af varen.
Hvis en vare sendes til reparation, hvor ServoTech ikke kan finde en fejl ved varen opkræves der et gebyr på min. Kr. 750,00. Gebyrets størrelse afhænger af, hvilken vare det drejer sig om.
Hvis en vare er i en tilstand, hvor den ikke kan repareres, eller det ikke er økonomisk fornuftigt at reparere varen, så returneres varen til kunden, og der opkræves et gebyr på minimum Kr. 750,00 for gennemsyn af varen. Hvis der ordres en ny erstatnings vare og den kan leveres bortfalder gennemsyns gebyret.
Hvis ServoTech ikke modtager en reparations ordre fra kunden indenfor 8 uger efter modtagelse af varen, så returneres varen til kunden, og der opkræves et gebyr på Kr. 750,00 for gennemsyn af varen.

Kunden kan ikke afbestille eller ændre en ordre uanset årsag, undtagen med ServoTech skriftlige samtykke og på vilkår, der vil erstatte, og holde ServoTech skadesløs for alle direkte, tilfældige og afledte tab eller skader.
ServoTech må ændre produktegenskaber, specifikationer, design og tilgængelighed.

Salgs- og leveringsbetingelser ServoTech A/S er sidst opdateret 15 januar 2018.